Централен Комитет

Централниот комитет е највисокиот одлучувачки орган на партијата помеѓу два конгреса

Мандатот на Централниот комитет трае 4 години

Членови на Централниот комитет се:

·         претседателот, потпретседателите и генералниот секретар на Партијата;

·         претседателот на Градскиот комитет-Скопје;

·         претседатели на општинските комитети;

·         именуваните членови од Извршниот комитет;

·         претседателот на Академијата за политика;

·         претседателот, секретарот и девет члена на Извршниот комитет на Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ;

·         претседателот и секретарот на Унијата на ветераните на ВМРО-ДПМНЕ;

·         претседателот, секретарот и 5 члена на Извршниот Комитет на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ;

·         координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ во Собранието на Република Македонија; и

·         по еден претставник од задграничните комитети на ВМРО-ДПМНЕ за Европа, Америка, Канада и Австралија.

Во рамки на должностите и овластувањата на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ се:

·         Централниот комитет го утврдува предлог програма и Статут;

·         Централниот Комитет ги избира и разрешува потпретседатели, генерален секретар на партијата и членови на Извршниот комитет на партијата;

·         се грижи за реализирање на задачите утврдени на конгресот;

·         утврдува идејно-политички задачи;

·         го разгледува и усвојува извештајот на Извршниот комитет;

·         дава иницијативи за разгледување на определени прашања на Конгресот;

·         дава политички насоки за делување на комитетите;

·         врши верификација на мандатите на членовите на Централниот комитет;

·         одлучува за соработка и за заеднички настап со други политички партии;

·         утврдува кандидати за избор на пратеници;

·         го разгледува финансиското работење на партијата;

·         врши измена и доплонување на Статутот меѓу два конгреса;

·         на предлог на претседателот на партијата, формира организационен одбор и други тела за подготовка на Конгрес;

·         донесува Деловник за својата работа;

·         донесува Деловник за работа на општинските комитети и месните организации;

·         Потврдува Деловници за организациона поставеност и работа на органите на униите и асоцијациите на партијата;

·         донесува одлуки и други акти од својата надлежност; и

·         формира и други комисии и тела.

·         Централниот комитет работи на седници.

·         Седниците на Централниот комитет ги свикува претседателот на партијата.

·         Седниците се одржуваат по потреба, но најмалку еднаш на три месеци.Покана за седница се испраќа на сите членови на Централниот комитет, по правило, 10 дена пред денот на одржувањето на седницата.

·         По исклучок, во итни случаи, Претседателот може да свика седница на Централниот комитет во рок, покус од 5 дена, а дневниот ред да го предложи на самата седница.

ЧЛЕНОВИ НА ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА ВМРО-ДПМНЕ 

Никола Груевски,  ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВМРО-ДПМНЕ

Емил Димитриев,   ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

ОК АЕРОДРОМ

Синиша Стојановски – претседател

Гордана Клинчарова

Марјанчо Тодоровски

ОК БИТОЛА

Борче Димитровски – претседател

Никола Ивановски

Лилјана Кузмановска

ОК БЕРОВO

Никола Атанасов – претседател

ОК БОСИЛОВО

Тони Гражданлиев – претседател

ОК БОГДАНЦИ

Стојан Воданов -   претседател

ОК БОГОВИЊЕ

Ерол Исмајлоски – претседател

ОК БРВЕНИЦА

Стојан Тодоровски - претседател

ОК БУТЕЛ

Дарко Костовски  - претседател

Оливер Станоевски

ОК ВЕЛЕС

Александар Колев – претседател

ОК ВИНИЦА

Мартин Павлов – претседател

ОК ВАЛАНДОВО

Митко Занов – претседател

ОК ВАСИЛЕВО

Боби Величковски- претседател

ОК ВЕВЧАНИ

Ѓорги Влајкиноски - претседател

ОК ГАЗИ БАБА

Тони Бојковски – претседател

Дарко Дулиќ

ОК ГОСТИВАР

Лоран Страшески  - претседател

Наташа Саздовска

ОК ГЕВГЕЛИЈА

Андон Сарамандов - претседател

ОК ГРАДСКО

Ванчо Цветков  -  претседател

ОК ДЕБАР

Фатмир Имеровски  - претседател

ОК ДЕБАРЦА

Ѓорги Скепаровски - претседател

ОК ДЕЛЧЕВО

Драган Христов – претседател

ОК ДЕМИР  ХИСАР

Пецо Бошковски– претседател

ОК ДЕМИР КАПИЈА

Александар Галапчев - претседател

ОК ДОЈРАН

Ташко Дуљанов - претседател

ОК ДОЛНЕНИ

Пецо Вајгалески –претседател

ОК ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Методија Наковски – претседател

Васе Доневски

ОК ЗЕЛЕНИКОВО

Гоце Груевски –  претседател

ОК ЗРНОВЦИ

Борчо Коцев- претседател

ОК ИЛИНДЕН

Александар Ѓорѓиевски –претседател

ОК ЈЕГУНОВЦЕ

Ангеле Јовановски - претседател

ОК КАВАДАРЦИ

Горица Пеливанова Вилхелм - претседател

Зоран Јованчев

ОК КАРБИНЦИ

Николче Богдански– претседател

ОК КАРПОШ

Диме Спасов – претседател

Сашо Лазаревски

ОК КИСЕЛА ВОДА

Орце Ѓорѓиевски  –  претседател

Елизабета Канческа – Милевска

Светлана Јакимовска

Светлана Колариќ

ОК КИЧЕВО

Ѓорѓија Сајкоски– претседател

ОК КУМАНОВО

Драган Петковски  - претседател

Соња Цветковска

Глигор Манов

ОК КОЧАНИ

Лазо Митев – претседател

Зоран  Беличев

ОК КОНЧЕ

Ацо Митов – претседател

ОК КРИВА ПАЛАНКА

Борче Стојчевски – претседател

ОК КРАТОВО

Горан Ристовски – претседател

ОК КРУШЕВО

Нико Чонески– претседател

ОК КРИВОГАШТАНИ

Александар Богданоски – претседател

ОК ЛОЗОВО

Костадин Штериов – претседател

ОК МАКЕДОНСКИ БРОД

Дарко Трајковски – претседател

ОК МАВРОВО РОСТУШЕ

Фуад Черкези – претседател

ОК МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Драган Костовски – претседател

ОК МОГИЛА

Оливер Ристевски –  претседател

ОК НЕГОТИНО

Пане Нацев – претседател

Митко Јованов

ОК НОВО СЕЛО

Николче Стоилков – претседател

ОК НОВАЦИ

Стевче Стевановски – претседател

ОК ОХРИД

Љубен Арнаудов – претседател

Цветко Грозданов

ОК ЧЕШИНОВО –ОБЛЕШЕВО

Далибор Ангелов – претседател

ОК ПЕТРОВЕЦ

Игор Петровски – претседател

ОК ПРИЛЕП

Петар Ристески – претседател

Панче Дамески

Димитар Стевананџија

ОК ПРОБИШТИП

Влатко Јордановски  – претседател

Трајко Трајчевски

ОК ПЕХЧЕВО

Ванчо Апостоловски – претседател

ОК ПЛАСНИЦА

Луме Адемоглу – претседател

ОК РАНКОВЦЕ

Роберт Симоновски  - претседател

ОК РЕСЕН

Јован Тозиевски – претседател

Илче Николовски

ОК РАДОВИШ

Драган Миленков – претседател

Томе Даневски

ОК РОСОМАН

Јованчо Јошев - претседател

ОК САРАЈ

Зоран Бошковски  - претседател

ОК СВЕТИ НИКОЛЕ

Александар Арсов - претседател

ОК СТРУГА

Дејан Пауноски – претседател

Лилјана Затуроска

ОК СТРУМИЦА

Ванковер Манчев – претседател

ОК СТУДЕНИЧАНИ

Кенан Абди - претседател

ОК СОПИШТЕ

Јане Мицевски – претседател

ОК СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Мирослав Славковски – претседател

ОК ТЕАРЦЕ

Јасминка Богдановска - претседател

ОК ТЕТОВО

Горан Манојлоски - претседател

Ненад Јанчески

Светлана Карапетрова

ОК ЦЕНТАР

Сашо Стефановски– претседател

ОК  ЦЕНТАР  ЖУПА

Аџи Аџиоски – претседател

ОК ЧАИР

Ѓоко Велковски – претседател

Ристо Новачески

ОК ЧАШКА

Зоран Здравевски – претседател

ОК ЧУЧЕР САНДЕВО

Зоран Бајовски - претседател

ОК ШТИП

Дејан Ивановски – претседател

Трајче Димков

ОК ШУТО ОРИЗАРИ

Ерџан Демир - претседател

УНИЈА НА ЖЕНИ

Даниела Рангелова – претседател

Силвана Ангелевска

Марија Андоновска

Билјана Беличанец Алексиќ

Билјана Бришкоска Бошковски

Валентина Велјановска

Соња Гелова Стојанова

Елвира Ејупи

Јелена Жугиќ

Анастасија Илиеска

Ане Лашкоска

УНИЈА НА МЛАДИ СИЛИ

Владимир Нелоски

Бојан Стојановски

Јован Јаулески

Илија Тозија

Стефан Андоновски

Камелија Спасова

Коче Гаврилов

Марија Гудеска

Лука Кржалоски

Александар Карапетров

Димче Арсовски

ГРАДСКИ КОМИТЕТ – СКОПЈЕ

Ивица Коневски -  претседател

КООРДИНАТОРОТ НА ПРАТЕНИЧКАТА ГРУПА НА ВМРО-ДПМНЕ

Илија Димовски

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АКАДЕМИЈАТА ЗА ПОЛИТИКА

 

ЗАДГРАНИЧНИ КОМИТЕТИ НА ВМРО-ДПМНЕ

Ристо Манчев – Европа

Павле Саздов – Северна Америка

Васко Наумовски - Австралија

box Line Grey

This is the suffix style for Box Line Grey. You can create this style by adding boxtickdkgreen to your module parameters Module Class Suffix. " boxlinegrey"
This is the suffix style for Box Dark Blue. You can create this style by adding boxdblue to your module parameters Module Class Suffix. " boxdkblue"
This is the suffix style for Box Black. You can create this style by adding boxblack to your module parameters Module Class Suffix. " boxblack"

box Tick Grey

This is the suffix style for Box Tick Grey. You can create this style by adding boxtickgrey to your module parameters Module Class Suffix. " boxtickgrey" *note the space before.

box Line

This is the suffix style for Box Line. You can create this style by adding boxline to your module parameters Module Class Suffix. " boxline" *note the space before.
This is the suffix style for Box Light Blue. You can create this style by adding boxltblue to your module parameters Module Class Suffix. " boxltblue" *note the space before.

ВМРО-ДПМНЕ

Општински Комитет - Велес

ул.8ми Септември б.б, 1400, Велес

Телефон: +389 43 612 102 

Факс: +389 43 612 102 

Email: 
ok-veles@vmro-dpmne.org.mk