May 03

ОК Велес

ЧЛЕНОВИ НА ОК НА ВМРО-ДПМНЕ ВЕЛЕС

 

        Игор Здравковски – Претседател

Дејан Палашев – Секретар

Александар Бузалков - Потпретседател

Кирил Лазов – Потпретседател

Александар Јамаловчлен

Илија Димовски– член, пратеник

Нада Трајкова член, Координатор на советничка група во Совет на Општина Велес.

Саздо Трајковски – претседател на УВ на ВМРО- ДПМНЕ Велес

Живе Катранџиев – претседател на УМС на ВМРО – ДПМНЕ Велес

Каролина Попова – претседател на УЖ на ВМРО – ДПМНЕ Велес, Член на Совет на Општина Велес.

Наташа Јанушева – Член

Снежана Бошевска – Член

Елизабета Митревска – Член

Селма Амедоска – Член

Александра Атаснасовска – Член

Катерија Стојкова – Член

Родна Јорданова – Член - 

Елизабета Благодовска – Член

Рамо Бибировиќ - Член

Петар Темелков - Член - Претседател на МК Којник

Игор Стојанов - Член - Претседател на МК Црна Џамија

Зоран Јаневски - Член - Претседател на МК Солено Чешмиче

Менче Андреева – Член - Претседател на МК Поток

Благој Папазов - Член - Претседател на МК Башино Село

Венко Зафиров - Член - Претседател на МК Тунел

Благој Ангеловски - Член

Милан Ристов - Член

Даниел Јаневски - Член

Панче Јанев – Член

Бобан Пановски – Член

Славче Радевски – Член, Член на Совет на Општина Велес.

Ване Маневски - Член

Горан Стојанов - Член

Зорица Цветковска - Член

Славица Трајкова - Член

Марко Колев – Член

Author: Super User Filed Under:
Општински Комитет Датум на објавување Посети: 16108
Печати

ВМРО-ДПМНЕ

Општински Комитет - Велес

ул.8ми Септември б.б, 1400, Велес

Телефон: +389 43 612 102 

Факс: +389 43 612 102 

Email: 
ok-veles@vmro-dpmne.org.mk